Nieuws

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Corona-virus - 16-03-2020

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het corona-virus voor bedrijven op te vangen.

Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het corona-virus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk minder of géén werk meer hebben voor (een deel) van hun personeel (minimaal 20% arbeidstijd), wat door omstandigheden (die buiten het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het corona-virus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling.

Deze aanvraag kunt u doen middels de volgende link Aanvraag vergunning voor werktijdverkorting

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting. Het Kabinet wil de zzp’ers, die door de uitbraak van het corona-virus in de problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

De verruiming van de BMKB is aangekondigd om liquiditeitsproblemen op te vangen. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het corona-virus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. Meer informatie omtrent dit onderwerp treft u aan op de website van RVO

Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het bedrijf schriftelijk motiveert dat en op welke manier het door de corona-crisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Indien u gebruik wenst te maken van deze regeling kunnen wij u hiermee eventueel verder helpen

Indien men op dit moment belasting betaald op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 en er naar verwachting dit jaar een lagere winst zult realiseren door het corona-virus, dan kan er bij de Belastingdienst een verzoek worden ingediend voor een verlaging van deze voorlopige aanslag. Op deze manier wordt er meteen minder belasting betaald. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Indien u gebruik wenst te maken van deze regeling kunnen wij u hiermee eventueel verder helpen

Voorts bestaat de kans dat door de maatregelen van de overheid uw onderneming een flinke terugslag krijg in het aantal uit te voeren opdrachten. Het is daarom van belang dat u in deze tijden strakker zit op het innen van uitstaande vorderingen bij debiteuren.

Er zullen waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden.