Nieuws

Wijziging BTW per 1 oktober 2012 - 10-09-2012

Zoals wellicht bij u bekend zal met ingang van 1 oktober 2012 het algemene btw-tarief worden verhoogd van 19% naar 21%. Wat hiervan de consequenties voor u kunnen zijn hebben wij hieronder in het kort proberen samen te vatten.

Bij tariefswijzigingen is het altijd de vraag of het moment van presteren (levering van goederen of het verrichten van diensten) of het moment waarop een factuur wordt opgemaakt, bepalend is voor de hoogte van het tarief. In het wetsvoorstel en in de bijbehorende overgangsregeling is aangegeven dat het moment van presteren doorslaggevend is. Het moment van opmaken en uitreiken van de factuur en ontvangst van de betaling is niet van belang.
Wet en regelgeving hebben voor de praktijk de volgende gevolgen:
Leveren goederen/verrichten diensten vóór 1 oktober; facturering later
Wanneer u goederen levert of een dienst verricht vóór 1 oktober 2012 maar pas na die datum factureert, dan moet u 19% btw in rekening brengen en afdragen.
Leveren goederen/verrichten diensten ná 30 september; facturering eerder
Wanneer u ná 30 september 2012 goederen levert of een dienst verricht maar vóór die datum de factuur opmaakt en uitreikt, dan dient u 21% btw in rekening te brengen.Indien onverhoopt toch met 19% btw gefactureerd is, dan moet u het verschil van 2% btw op 1 oktober 2012 alsnog aanvullend op de aangifte voldoen. Op grond van de wet bent u bevoegd om de aanvullend verschuldigde btw (achteraf) aan uw klant in rekening te brengen. Het voorgaande geldt ook wanneer de prestatie en de prijs al geruime tijd geleden zijn overeengekomen en de prijs al gedeeltelijk is betaald. Voorbeeld: Een ondernemer levert kantoormeubilair in oktober 2012 maar heeft in juli 2012 een aanbetaling ontvangen. Over de totale verkoopprijs is dan 21% btw verschuldigd, die ook in rekening kan worden gebracht aan de klant.
Onderhouds- en serviceabonnementen
In geval van onderhoudsabonnementen of serviceabonnementen is veelal sprake van vooruitbetalingen die recht geven op een jaarlijks onderhoud (onderhoudsabonnement) of tevens recht geven op een spoedige reparatie in geval van storing (serviceabonnement). Voor beide vormen is het jaarlijkse onderhoud de hoofdprestatie. Het toepasselijke btw-tarief (19% of 21%) is in beide gevallen afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst is afgerond (vóór 1 oktober of ná 30 september 2012). Het is niet van belang wanneer de vergoeding wordt betaald. Wanneer het onderhoud ná 30 september 2012 plaatsvindt en in een eerder stadium 19% btw gefactureerd en betaald is, is 2% extra btw verschuldigd.
Nieuwbouw en verbouwing onroerende zaken
Voor nieuwbouw en verbouwing van onroerende zaken geldt gedeeltelijk een overgangsregeling. Indien u hierover nader geïnformeerd wenst te worden verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.
Onderhoud onroerende zaken
Op onderhoud- of herstelwerkzaamheden is geen overgangsregeling van toepassing. Wanneer dergelijke diensten ná 30 september 2012 worden afgerond, vallen deze volledig onder het tarief van 21%. Onderhoud – en herstelwerkzaamheden zijn gericht op de instandhouding van de onroerende zaak zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking.
Overige gevolgen
De wijziging van de btw-tarieven kan ook andere gevolgen hebben. Denk aan: