Nieuws

Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 - 21-01-2015

Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 weken (1,5 jaar) op uitzendbasis te hebben gewerkt, aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

Tijdelijk contract eindigt niet meer automatisch

Voorheen liepen tijdelijke contracten automatisch af.  Formeel ontslag aantekenen was niet verplicht. Per 1 januari 2015 komt er de zogenaamde aanzegtermijn. Die houdt in dat werkgevers, om hun werknemers meer duidelijkheid te bieden, hun werknemers schriftelijk moeten informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Dit geldt alleen bij contracten van 6 maanden of langer. Wanneer de werkgever dit niet doet en het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd. Per dag dat de werkgever de uiterlijke aanzegtermijn overschrijdt, moet hij zijn werknemer één dag loon betalen. De maximale boete is één bruto maandloon. Rond de aanzegtermijn geldt een overgangsrecht. Wanneer contracten aflopen in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 januari 2015 geldt de aanzegtermijn nog niet. Pas bij contracten die vanaf 1 februari 2015 aflopen , moet met de aanzegtermijn rekening gehouden worden. Voor een contract dat afloopt op 4 februari 2015 moet de aanzegging dus voor 4 januari 2015 gedaan worden.

Proeftijd en concurrentiebeding:

In arbeidscontracten met een looptijd van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor een aansluitend contract. Bij tijdelijke contracten mag alleen nog bij uitzondering (bijzondere omstandigheden) een concurrentiebeding worden opgenomen.

Per 1 juli 2015

Verkorting ketenbepaling, werknemers krijgen eerder een vast contract. Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract, dat was na drie jaar. Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat de werkgever weer 3 tijdelijke contracten mag geven binnen 2 jaar. Voorheen was deze termijn drie maanden. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per of na 1 juli 2015 worden gesloten. Als voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst is overeengekomen die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de oude termijn van drie jaar van toepassing.

Verandering van ontslagroute bij eenzijdig ontslag

Op dit moment kunnen werkgevers de ontslagroute kiezen. Werknemers kunnen ontslagen worden via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. In juli 2015 kunnen werkgevers alleen nog ontslag aanvragen via het UWV als het gaat om bedrijfseconomische redenen of na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voor alle overige ontslagredenen loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter, bijv. bij verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De vaststellingsovereenkomst blijft bestaan. Per 1 juli 2015 moet er een belangrijke nieuwe toevoeging vermeldt worden in de vaststellingsovereenkomst. De werknemer krijgt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de werknemer zijn instemming kan herroepen. De werknemer hoeft hier geen reden op te geven. Als de werknemer dit doet, wordt de opzegging geacht niet te zijn gedaan en de arbeidsovereenkomst is dan niet beëindigd. De werkgever dient de werknemer binnen twee werkdagen na het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst schriftelijk wijzen op die termijn van 14 dagen bedenktijd. Doet de werkgever dit niet dan wordt de termijn verlengd tot 3 weken. Zou de werknemer binnen zes maanden na een eerste herroeping opnieuw instemmen met het einde van zijn dienstverband, kan hij niet opnieuw herroepen.

Ontslagaanvraag UWV binnen vier weken afgehandeld

Ontslagaanvragen bij het UWV dienen vanaf juli 2015 binnen vier weken te worden afgehandeld. De toestemming van het UWV is ook vier weken geldig. Bij ontslag via de kantonrechter dient de werkgever een verzoekschrift in. De behandeling ervan dient binnen 4 weken te starten.

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding verdwijnt en wordt vervangen door een transitievergoeding. Iemand die na twee jaar dienst wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding. Deze bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het 10e jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt deze vergoeding € 75.000,00. Van transitievergoeding is geen sprake wanneer er sprake is van wangedrag of nalaten van de werknemer of bij faillissement of schuldsanering van de werkgever.

Kortere duur WW-uitkering

Vanaf juli 2015 wordt de WW-uitkering verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden.

 

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of heeft u eventuele andere vragen? Neem dan contact op met Rapport Administraties: tel. 010-4611773 of stuur een e-mail naar rapport@rapport.nl Wij helpen u graag verder!