Nieuws

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding - 22-09-2015

De ontslagvergoeding is verdwenen en is vervangen door een transitievergoeding. Iemand die na twee jaar of een langer dienstverband wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Deze bedraagt één derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Vanaf het 10e dienstjaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar.

Indien de werknemer 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst heeft ten minste 120 maanden geduurd, bedraagt de transitievergoeding over elke periode van 6 maanden dat de werknemer na het bereiken van de 50-jarige leeftijd bij werkgever in dienst is geweest, 50% van het in geld vastgestelde loon per maand.

Maximaal bedraagt deze vergoeding € 75.000,00 of een bedrag gelijk aan het loon over 12 maanden, indien dit hoger is. Van transitievergoeding is geen sprake wanneer er sprake is van wangedrag of nalatigheid van de werknemer of bij faillissement of schuldsanering van de werkgever. De periode voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd, waarin ten hoogste 12 uur per week is gewerkt, telt niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Overbruggingsregeling

Kleine werkgevers kunnen, doordat zij een transitievergoeding verschuldigd zijn, in financiële problemen komen. De kleine werkgever is door de wetgever tegemoet gekomen door de overbruggingsregeling te introduceren.

    1. Het resultaat van de onderneming de laatste drie boekjaren voorafgaand het jaar waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd kleiner is geweest dan nul.
    2. De waarde van het eigen vermogen van de onderneming negatief was aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd.
    3. De waarde van de vlottende activa kleiner is dan de schulden met een resterende looptijd van 1 jaar aan het einde van boekjaar voorafgaand aan het jaar dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

 

Voorkomen van de transitievergoeding

Wanneer een dienstverband 23 maanden of korter heeft geduurd hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Als er 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn afgesloten, met een totale duur van 23 maanden, kan de laatste arbeidsovereenkomst beëindigd worden zonder dat er een transitievergoeding verschuldigd is. Wel dient er rekening gehouden te worden met de wettelijke aanzegtermijn.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of heeft u eventuele andere vragen? Neem dan contact op met Rapport Administraties: tel. 010-4611773 of stuur een e-mail naar rapport@rapport.nl Wij helpen u graag verder!