Nieuws

Werkkostenregeling definitief per 01-01-2015 - 07-07-2014

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd en is er geen keuzeregime meer. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dit op 3 juli 2014 in een brief naar de Tweede Kamer gezonden. Hij geeft aan dat de werkkostenregeling tot een vermindering van administratieve lasten leidt. Hieronder een opsomming van de 5 maatregelen die daaraan kunnen bijdragen.

  1. beperking introductie
  2. jaarlijks afrekensyteem
  3. concernregeling
  4. vrijstelling voor branche-eigen producten
  5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

De maatregel zal worden meegenomen in het met Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel Belastingplan 2015, hetgeen invoering per 1 januari 2015 mogelijk maakt.